مراقبان نمونه ریحانه

اخبار کلوب

بهترین سرگرمی سالمندان در منزل

بهترین سرگرمی برای سالمندان از دیدگاه شما چیست؟ این روزها بازنشستگی فقط به تماشای تلویزیون یا بازی شطرنج ختم نمیشود. افزایش سن بهمعنی خانهنشینی و بیتحرکی یا خوابیدنهای طولانی نیست. سالمندان امروزی هم خواستار ماجراجویی، تحرک بیشتر و فرصتی براییادگیری چیزهای جدیدهستند. درواقع، بسیاری از افراد با شروع بازنشستگی، فرصت بیشتری برای انجامدادن کارهایی پیدا میکنند که همیشه در آرزوی آن بودهاند. اگر شما هم بهدنبال پیداکردن بهترینسرگرمیبرای این دوران هستید، در ادامه با ما همراه باشید. البته فراموش نکنید که در اوضاع کنونی و گسترشویروس کرونا، سرگرمیهای گروهی یا فعالیتهای مربوط به فضاهای عمومی، بهمنظورحفظ سلامتیعمومی جامعه، اجراشدنی نیست.

: 1032 - : 1399/11/07 - : 502
1399/11/07

09216947442